Có sai sót
Trong phạm vi nhất định ko tìm thấy Nhật ký nào.